Устав

LIETUVOS KAZACHŲ BENDRUOMENĖS

ĮSTATAI

I. BENDROJI DALIS

Lietuvos kazachų bendruomenė (toliau – bendruomenė) yra asociacija, kuri yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti bendruomenės narių veiklą, atstovauti bendruomenės narių interesus ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.
Bendruomenė veikia laikydamasi LR Konstitucijos, LR civilinio kodekso, LR asociacijų įstatymo bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia šiais įstatais.
Bendruomenė turi antspaudą su savo pavadinimu ir sąskaitą banke. Ji gali turėti emblemą ir kitą simboliką.
Bendruomenės veiklos laikotarpis yra neribotas.
Bendruomenės finansiniai metai prasideda einamųjų metų sausio 01 dieną ir baigiasi gruodžio 31 dieną.

II. VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR RŪŠYS

Bendruomenės veiklos tikslai yra šie:
6.1. atstovauti savo narius visuomeninėse, valstybinėse Lietuvos, Europos Sąjungos ir tarptautinėse institucijose ir organizacijose, ginti jų pilietines teises, nacionalinius, kultūrinius, religinius, turtinius ir kitus viešuosius interesus;
dalyvauti Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktų, galinčių turėti įtakos Lietuvos kazachų bendruomenei, rengimo procese;
bendradarbiauti su Lietuvos valstybės institucijomis, taip pat Lietuvos ir tarptautinėmis organizacijomis ir įstaigomis, tautinių mažumų organizacijomis,  visais Bendruomenės narius dominančiais klausimais;
teikti ir gauti paramą įstatymų nustatyta tvarka;
visokeriopai skatinti tautinės kultūros tęstinumą ir įvairiapusį jos plėtojimą;
ugdyti tautinę savimonę, puoselėti kazachų kalbą, tęsti kazachų nacionalines tradicijos atkūrimo procesą;
organizuoti susitikimus su žymiais Lietuvos ir užsienio šalių mokslo, meno, kultūros  veikėjais, seminarus kazachų tautos istorijos klausimais, festivalius, konferencijas;
ypatingą dėmesį skirti kazachų vaikų ir jaunimo auklėjimui, ugdymui, kazachų kultūros, istorijos, tradicijos žinių diegimui, vaikų tautinės savimonės ugdymui, profesiniam mokymui ir fizinei kultūrai;
bendradarbiauti su kitų šalių kazachų organizacijomis ir dalyvauti jų veikloje.
Bendruomenė vykdo tokią veiklą:
— kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla (94.99);
— kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla (90);
— sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93)
— leidybinė veikla (58);
— reklama (73.10);
— kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla (74);
— kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (85.59);
— švietimui būdingų paslaugų veikla (85.60).

III. NARYSTĖ. ĮSTOJIMO TVARKA

Bendruomenės nariu gali būti pilnametis fizinis asmuo, juridiniai asmenys, kurių veikla kaip nors susijusi su kazachų kultūra, švietimu, religija, mokslu, vaikų lavinimu, sportu ar kt.
Bendruomenės nariai turi lygias teises, nesvarbu kokio dydžio jie moka stojamąjį ar nario mokesčius, ar teikia paramą.
Stojantysis turi pateikti raštišką prašymą tapti bendruomenės narių bendruomenės pirmininkui. Prašyme turi būti nurodyti du bendruomenės nariai, į kuriuos prireikus, pirmininkas galėtų kreiptis dėl rekomendacijos tam asmeniui. Dėl sprendimo stojantysis informuojamas raštu, jei sprendimas neigiamas, jis turi būti motyvuotas.
Nariu tampama gavus raštišką bendruomenės narių visuotinio susirinkimo pritarimą ir sumokėjus stojamąjį įnašą.
Bendruomenės narių sąrašai kasmet tvirtinami bendruomenės narių visuotiniame susirinkime.

IV. NARYSTĖS BENDRUOMENĖJE PASIBAIGIMAS

Narystė bendruomenėje pasibaigia šiais atvejais:
išstojus iš bendruomenės;
nariui nesilaikius bendruomenės įstatų;
nariui nesumokėjus nario mokesčio daugiau kaip vienerius metus.
Narystės pasibaigimo bendruomenėje tvarka:
nariai, norintys išstoti iš bendruomenės, raštu informuoja apie tai bendruomenės pirmininką;
dėl tolesnės narių, nesilaikančių bendruomenės įstatų, narystės bendruomenėje, sprendžia bendruomenės narių visuotinis susirinkimas priimdamas sprendimą paprasta balsų dauguma.
Nariui išstojus ar išbraukus jį iš sąrašų, stojamasis įnašas, nario mokestis ir perduotas turtas jam negrąžinami.

V. NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

Bendruomenės narių pareigos:
laikytis bendruomenės įstatų;
vykdyti bendruomenės narių visuotinio susirinkimo sprendimus;
mokėti stojamąjį įnašą ir nario mokestį ;
tausoti ir tikslingai naudoti bendruomenės turtą.
Bendruomenės nariai turi teisę:
dalyvauti ir balsuoti bendruomenės visuotiniame narių susirinkime;
rinkti ir būti išrinktiems į bendruomenės valdymo organus;
teikti pasiūlymus bendruomenės veiklai gerinti;
gauti informaciją apie visus bendruomenės renginius ir juose dalyvauti;
nustatyta tvarka naudotis bendruomenės teikiamomis paslaugomis ir inventoriumi;
gauti informaciją apie bendruomenės finansinę – ūkinę veiklą;
pareikšti nepasitikėjimą bendruomenės valdymo organais;
išstoti iš bendruomenės apie tai raštu pranešus bendruomenės pirmininkui;
kitas teises, kurios neprieštarauja bendruomenės įstatams.
Bendruomenės narių vardų suteikimas:
18.1. garbės nario vardą suteikia bendruomenės narių visuotinis susirinkimas asmenims, už ypatingus nuopelnus kazachų bendruomenei.

VI. BENDRUOMENĖS VALDYMAS

Aukščiausias bendruomenės organas yra jos narių visuotinis susirinkimas.
Vienasmenis bendruomenės valdymo organas – pirmininkas.

VII. BENDRUOMENĖS NARIŲ VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

Bendruomenės narių visuotinis susirinkimas (toliau- susirinkimas):
keičia bendruomenės įstatus,
priima sprendimą dėl bendruomenės likvidavimo, reorganizavimo ar pertvarkymo;
tvirtina bendruomenės veiklos programą, metinę finansinę atskaitomybę, bendruomenės veiklos ataskaitą;
priima sprendimą dėl audito ir renka audito įmonę arba fizinį asmenį turintį licenziją atlikti auditą;
svarsto ir tvirtina bendruomenės pirmininko ataskaitas;
nustato stojamojo įnašo ir nario mokesčių dydžius, jų mokėjimo tvarką;
tvirtina dokumentų ir kitos informacijos apie bendruomenės veiklą pateikimo nariams tvarkos taisykles, pareigybines instrukcijas;
svarsto kitus klausimus, kurie neprieštarauja bendruomenės įstatams.
Susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus.
Susirinkimo sprendimai priimami paprasta susirinkime dalyvaujančių bendruomenės narių balsų dauguma, išskyrus 22.1. ir 22.2. punktuose nurodytiems sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių bendruomenės narių balsų.
Jeigu susirinkime nėra kvorumo, turi būti šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu kiek susirinkime dalyvavo bendruomenės narių.
Neeilinį susirinkimą gali sušaukti bendruomenės nariai paprasta balsų dauguma, pirmininkas.
Neeilinio susirinkimo vietą, laiką ir siūlomą darbotvarkę nustato pasiūlymo sušaukti susirinkimą iniciatoriai.
Apie šaukiamą susirinkimą pirmininkas turi pranešti kiekvienam nariui asmeniškai pasirašytinai arba registruotu laišku, ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki susirinkimo dienos. Šio reikalavimo galima nesilaikyti, jei visi bendruomenės nariai su tuo raštiškai sutinka. Jeigu šaukiamas pakartotinis susirinkimas, nariai turi būti informuoti ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki jo. Susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu su tuo sutinka 2/3 bendruomenės narių.
Pranešime apie susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta susirinkimo data ir vieta, darbotvarkės projektas.
Susirinkimas yra teisėtas, jei susirinkime dalyvauja daugiau kaip 1/2 bendruomenės narių. Neatvykus į susirinkimą nustatytam narių skaičiui, per dvi savaites šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuriame nesilaikoma kvorumo reikalavimo, tačiau jis turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusios susirinkimo darbotvarkę.
Pateikti papildomus klausimus į susirinkimo darbotvarkę turi teisę bendruomenės nariai ir pirmininkas. Papildomi klausimai turi būti raštu pateikti bendruomenės pirmininkui ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki susirinkimo pradžios.
Susirinkimui pirmininkauja bendruomenės visuotinio narių susirinkimo išrinktas susirinkimo pirmininkas.
Susirinkimai yra protokoluojami. Protokolus pasirašo susirinkimo pirmininkas ir susirinkimo sekretorius.

VIII. BENDRUOMENĖS PIRMININKAS

Bendruomenės pirmininkas (toliau – pirmininkas) yra vienasmenis valdymo organas.
Bendruomenės narių susirinkimas renka bendruomenės pirmininką. Bendruomenės pirmininkas renkamas ne ilgesniam kaip trijų metų laikotarpiui. Bendruomenės pirmininko kadencijų skaičius neribojamas.
Bendruomenės pirmininkas yra pavaldus bendruomenės narių susirinkimui ir atlieka visas jo pavestas funkcijas. Bendruomenės pirmininkas ne rečiau kaip vieną kartą per metus atsiskaito bendruomenės narių susirinkimui.
Bendruomenės pirmininkas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, bendruomenės įstatais, bendruomenės narių susirinkimo nutarimas, bendrijos pirmininko darbo reglamentu, kurį tvirtina bendruomenės narių susirinkimas.
Bendruomenės pirmininkas:
37.1. vykdo susirinkimo sprendimus ir tvirtina veiklos programas, organizuoja jos numatytus renginius;
37.2. svarsto bendruomenės narystės klausimus;
37.3. disponuoja bendruomenės turtu ir lėšomis veiklai vystyti ir vykdyti;
37.4. rengia bendruomenės planus ir kitus dokumentus susijusius su bendruomenės veikla;
37.5. sušaukia visuotinį narių susirinkimą;
priima sprendimus, dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus;
kontroliuoja kaip bendruomenės nariai vykdo savo pareigas, susijusias su bendruomenės normaliu funkcionavimu.
pagal bendruomenės susirinkimo sprendimus naudoja bendruomenės lėšas ir tvarko jos sąskaitas bankuose;
priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;
ne vėliau kaip likus 7 d. iki susirinkimo parengia ir pateikia susirinkimui tvirtinti kiekvienų praėjusių finansinių metų bendruomenės veiklos ataskaitą ir pateikia kitą informaciją, reikalingą susirinkimo darbo tvarkos klausimams svarstyti;
privalo pateikti ekspertui paaiškinimus ir dokumentus;
skelbia viešą informaciją;
atstovauja bendruomenę santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis bei teisme ir kitose institucijose bei įgyvendina bendruomenės susirinkimo priimtus sprendimus įstatymų nustatyta tvarka, pasirašydamas sutartis ir kitus reikiamus dokumentus. Pagal savo kompetencija sprendžia kitus klausimus, susijusius su bendruomenės veikla.
Pirmininkas gali būti atstatydintas arba jam pareiškiamas nepasitikėjimas ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių bendruomenės narių balsų dauguma.

XI. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

Bendruomenė gali steigti filialus ir atstovybes pirmininko nutarimu Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
Dėl bendruomenės filialų steigimo sprendžia pirmininkas.

XII. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

Bendruomenės įstatus keičia bendruomenės narių susirinkimas 2/3 dalyvaujančių bendruomenės narių balsų dauguma.
Įstatų pakeitimą gali inicijuoti kiekvienas bendruomenės narys.
Pakeistus įstatus pasirašo bendruomenės pirmininkas.
Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre, įstatymų numatyta tvarka.

XIII. VIEŠI PRANEŠIMAI

Bendruomenės pranešimai, kurie pagal įstatymus turi būti skelbiami viešai, spausdinami respublikiniame dienraštyje “Lietuvos rytas”.
Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu bendruomenė sudaro sąlygas susipažinti su vieša informacija apie bendruomenės veiklą bendruomenės buveinėje, pagal susirinkimo patvirtintas dokumentų ir informacijos pateikimo tvarkos taisykles.
Susirinkimo sprendimų, pranešimai apie bendruomenės veiklą gali būti skelbiami vietinėje spaudoje, internete, skelbimų lentose viešose vietose.

XIV. BENDRUOMENĖS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO, VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

Bendruomenės lėšas sudaro:
48.1. stojamieji įnašai ir narių mokesčiai;
parama bei labdara gauta LR Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
fizinių, juridinių asmenų dovanotos, paaukotos ar programoms vykdyti perduotos lėšos bei turtas;
lėšos už bendruomenės organizuotus renginius, gautos iš ūkinės veiklos;
kitos teisėtai gautos lėšos.
Bendruomenei nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrengimai, transporto priemonės, taip pat kitas turtas reikalingas bendruomenės numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Turtas gali būti įgyjamas už bendruomenei priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo, bei kitokiu teisėtu būdu.
Bendruomenės lėšos ir turtas yra naudojamas numatytiems veiklos tikslams ir sritims įgyvendinti ir jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, negali būti skirstomas bendruomenės nariams ir (ar) valdymo organų nariams.
Bendruomenės pirmininkas 39.10 punkte nustatyta tvarka teikia susirinkimui tvirtinti bendruomenės veiklos ataskaitą.

XV. VEIKLOS PASIBAIGIMO IR TURTO PANAUDOJIMO TVARKA

Bendruomenė pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
Priėmus sprendimą likviduoti ar reorganizuoti bendruomenę kartu priimamas sprendimas dėl lėšų ir turto panaudojimo bei paskirstymo būdų įstatymų numatyta tvarka.